لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28056

برنامه کامل ۳ خرداد ۱۳۹۷

160

شما سه بخش اصلی مجله جوانان را خوب می شناسید که عبارتند از «نقطه سرخط»، «آموزه های نو» و «ما دوتا».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.