لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27840

فیلم مستندی درباره حضرت باب “The Gate” – خبرنگار

280

گفتگو با: آقای استیو سروویتز (Steve Sarpwitz)، تهیه کننده فیلم مستند دگیت


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.