لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27746

فراسوی فرهنگ رقابت (۲۱) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

109

انتخابات بهائی و بخش انتصابی
آیا انتخابات بهائی با شیوه‌های انتخابات احزاب منطبق است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.