یک قهرمان (۳۲) – چاد هازر

چاد هازر قهرمانی که با آموزش آشپزی به نوجوانان سابقه دار زندگیشان را متحول می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27708