لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27708

یک قهرمان (۳۲) – چاد هازر

102

چاد هازر قهرمانی که با آموزش آشپزی به نوجوانان سابقه دار زندگیشان را متحول می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.