لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27509

سپهر سخن ، ف۳ ق۱ – عبدالبهاء کیست؟

253

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: ای جواهر وجود. حضرت جلیل شاه خلیل نامه ای مرقوم نموده و نامه های مبارک شما را یک به یک برده و از برای هر فردی نامه ی منفردی خواهش نموده. ولی عبدالبهاء مجال تحریر کلمه ای ندارد. با وجود این دل و جان چنان هیجان یافت که بی اختیار به تحریر پرداختم زیرا به یاد شما مواجم و به ذکر شما چون سراج وهاج.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.