عبدالبهاء کیست؟

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

عبدالبهاء کیست؟
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: ای جواهر وجود. حضرت جلیل شاه خلیل نامه ای مرقوم نموده و نامه های مبارک شما را یک به یک برده و از برای هر فردی نامه منفردی خواهش نموده. ولی عبدالبهاء مجال تحریر کلمه ای ندارد. با وجود این دل و جان چنان هیجان یافت که بی اختیار به تحریر پرداختم زیرا به یاد شما مواجم و به ذکر شما چون سراج وهاج.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه