لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27508

جواهر وجود (۳۱) – سخاوت و بخشندگی

111

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا بتوانند چیزهایی از خود راکه دوستشان دارند بطور رایگان به دیگران ببخشند ومنتظر تقدیر وتشکر نباشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.