لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27508

جواهر وجود (۳۱) – سخاوت و بخشندگی

84

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا بتوانند چیزهایی از خود راکه دوستشان دارند بطور رایگان به دیگران ببخشند ومنتظر تقدیر وتشکر نباشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.