لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27466

دوران شکوفایی (۶) – غصه های مریم

144

نگار: خدا هم کمکمون می کنه. اگه دعا کنیم و ازش کمک بخوایم.
مریم : من که می گم خدایی وجود نداره. اگه وجود داشت این همه بدبختی و بی عدالتی همه جا رو نگرفته بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.