لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27421

یک سوال یک جواب (۹) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

200

سوال نهم: محور تعالیم دیانت بهائی وحدت عالم انسانیست. تعالیم دیگه چه چیزهایی هستند؟