لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27346

یک سوال یک جواب (۶) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

109

سوال ششم اینه که بزرگترین سدی که پیامبر دیانت بهائی حضرت بهااالله برای ایجاد صلح و وحدت بین بشر از میان بردن چیه؟