برنامه کامل ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیام دوست این چهارشنبه را با بخش تازه ای از مجموعه داستان های من و عیال آغاز می کنیم و با بخش کوتاهی از مجموعه یک سوال یک جواب ویژه ایام عید رضوان ادامه می دیم و با برنامه خبرنگار به پایان می بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه