لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27330

یک سوال یک جواب (۵) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

161

سوال پنجم: نگاه دیانت بهائی به ظهور ادیان چیه و این که به طور کلی چرا بشر به دین نیاز داره؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.