لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27254

یک سوال یک جواب (۴) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

225

سوال چهارم: آیا دیانت بهائی مانند دیگر ادیان الهی معتقد است که آخرین دین است؟