لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26816

یک قهرمان (۲۸) – کارول روزنتین

91

کارول با بهره گیری از قدرت موسیقی به بهبود بیماران مغزی کمک می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.