لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26505

فراسوی فرهنگ رقابت (۱۶) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

186

آیا فرهنگ مبتنی بر بوم شناختی با اجزای سه گانه فرهنگ رقابت ارتباط دارد؟
آیا فعالان محیط زیست با فمینیسم مرتبطند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.