لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26405

جواهر وجود (۲۶) – تواضع و فروتنی

105

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا خودرا مهمتر از دیگران ندانند ودر خدمت به بقیه خوشحال وپیش قدم باشندو بدانند خوشحالی دیگران هم اهمیت دارد .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.