لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26384

خیمه شب بازی

165

خیمه شب بازی شاه سلطان مراد خان بر اساس خیمه شب بازی شاه سلطان سلیم که داستان آن را حضرت بهاءالله در لوح دنیا بیان می فرمایند.