لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26383

رقص نوروزی ٢

229

رقص گروه خانه فرهنگ ایران به سرپرستی خانم الهه امیری بر اساس ترانه حاجی فیروز.