لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26350

رقص نوروزی ۱

132

رقص گروه خانه فرهنگ ایران به سرپرستی خانم الهه امیری بر اساس ترانه سکه.