لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25932

خبرنگار – حکومت ها و تضییع حقوق اقلیت‌ ها

171

گفتگو با: دکتر لقا فنائیان، محقق، وکیل دادگستری، و کارشناس حقوق بین الملل
در سال ها اخیر بسیاری از مراجع دینی، و روشنفکران مذهبی در بیانیه ها متعدد خواستار احترام به آزادی اندیشه و باور، و احترام به حقوق انسانی و شهروندی پیروان همه مذاهب و اقلیت ها شده اند. اما اعمال تبعیض و بی عدالتی بر گروهی از افراد جامعه چه تاثیر بر کل آن جامعه دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.