لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25854

سوال از من ٬ جواب از مامان (۲۲) – خدمت ق۱

95

بهائیان که معتقدند تعالیم وعقایدی نجات بخش برای عالم انسانی دارند آیا درطول تاریخ حدود صدوهفتاد ساله آئین بهائی برای ترقی و احیای ایران کاری کرده اند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.