لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25446

فراسوی فرهنگ رقابت (۱۳) – اعتراض اجتماعی

195

توضیح: مفهوم اعتراض اجتماعی. ارتباط میان اقدام و اعتراض مدنی و وضعیت اقشار متوسط. نتایج و بازده اعتراض های اجتماعی. عناصر مؤثّری که می توانند جایگزین اعتراض شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.