لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25262

خبرنگار – پیام بیت العدل اعظم، اول مارس ۲۰۱۷

136

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.