لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25253

سپهر سخن : ف۱ ق۱۵

95

حضرت بهاءالله میفرمایند:
” ای اهل بهاء قسم به مالک ملکوت اسما که معرضین از علما و امرا که امروز به نار بغضا مشتعلند لدی الله مذکور نبوده و نیستند.
به این بیان حضرت بهاءالله ، استاد بهرام فرید در برنامه‌ سپهر سخن شماره‌ ۱۵ می‌پردازند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.