لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25240

سپهر سخن : ف۱ ق۱۰

85

حضرت بهاءالله میفرمایند:
بگو ای مردمان چراغ یزدان روشن است. آن را به بادهای نافرمانی خاموش ننمایید.
درباره این بیان حضرت بهاءالله استاد بهرام فرید مطالبی ارائه می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.