لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25239

سپهر سخن : ف۱ ق۸

99

حضرت بهاءالله میفرمایند:
دین نوری است مبین و حصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم. چه که خشیه الله ناس را به معروف امر و از منکر نهی نماید. اگر سراج دین مستور ماند هرج و مرج راه یابد.
با استاد بهرام فرید خواهیم بود تا با مفاهیم این بیان حضرت بهاءالله بیشتر آشنا شویم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.