لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25219

سپهر سخن : ف۱ ق۴

84

حضرت بهاءالله میفرمایند:
“امروز انسان کسى است که به خدمت جمیع مَن عَلى الارض، قیام نماید”
استاد بهرام فرید درباره این بیان مبارک حضرت بهاءالله توضیح میدهند.