لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25217

سپهر سخن : ف۱ ق۳

93

حضرت بهاءالله میفرمایند:
“اى دوستان، در سبیل رضاى دوست، مشى نمایید و رضاى او در خَلق او بوده و خواهد بود، یعنى دوست بى رضاىِ دوست، در بىت او وارد نشود و در اموالِ او، تصرّف ننماید و رضاى خود را بر رضاى او، ترجیح ندهد و خود را در هیچ امرى، مقدّم نشمارد.” (بخش دوّم)
استاد بهرام فرید درباره این بیان مبارک حضرت بهاءالله توضیح میدهند.