لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24927

خبرنگار – بخشندگی و سخاوتمندی و تاثیر آن در توسعه پایدار

176

گفتگو با: اقای بهنام روحی، کارشناس و مشاور امور توسعه اقتصادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.