لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24678

RANDY NEWMAN – POLITICAL SCIENCE گرامافون ف۲ق۱۷

91

علم سیاست از رندی نیومن موضوع این قسمت از گرامافون است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.