لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24658

فراسوی فرهنگ رقابت (۹) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

198

– بررسی جزء سوم از فرهنگ رقابت . بخش حقوقی.
– آیا همچون بخش های سیاسی و اقتصادی در بخش حقوقی هم ممکن است بعضی تئوری ها دقیق نباشند؟
– آیا در بخش حقوقی موضوع اخلاق در نظر گرفته می شود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.