لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24579

خبرنگار – میزگرد «قدرت ایمان» در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس

235

گفتگو با: خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.