لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24563

به پادشاه ایران (۱۷) – لوح سلطان

151

با حکومت ناعادل چه باید کرد؟ در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.