لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24501

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۶) – کتاب دروغین

98

تاثیرشوم مطالب دروغین کتاب خاطرات کنیاز دالغورکی سفیرروسیه در ایران که می گوید بهائیت ساخته روسیه است بر جامعه مظلوم بهائیان ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.