لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24500

فراسوی فرهنگ رقابت (۸) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

157

– رقابت در عرصه سیاست چگونه نمود می کند؟
– فضای خصمانه در مبارزات سیاسی چگونه شکل می گیرد؟
– نقش گروه های فشار در مبارزات سیاسی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.