لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24454

«خبرنگار – تارنمای جدید «خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران

273

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی در آمریکا.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.