لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24443

جواهر وجود (۱۷) – انقطاع و گسستگی

142

چه کنیم تا فرزندانمان بر احساسات خود کنترل داشته و قادر باشند اتفاقات ناخوشایند را زود فراموش کرده به زندگی عادی برگردند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.