جواهر وجود (۱۶) – انعطاف و تغییر پذیری

18

تغییر ضرورت ترقّی و خلاقیت است ببینیم چگونه می شود توانائی تغییر را در فرزندانمان بوجود آورد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24292