لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24247

فراسوی فرهنگ رقابت (۶) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

230

– عمیق شدن در معانی مختلف قدرت چه ارتباطی با عبور از فرهنگ رقابت دارد؟
– آیا خصومت گرایی هنجار جامعه شده است؟
– آیا می توان نتایج تحقیقات پروفسور کارلبرگ رو درجوامع شرقی هم تعمیم داد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.