لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24170

به پادشاه ایران (۱۴) – لوح سلطان

195

در راه نصرت دین آیا باید دست به شمشیر برد؟ این موضوع و بیشتر از آن در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.