لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=24064

ورقی از خاطرات (۸) – هیچ معدنى بى گوهر نیست

95

استعدادهاى نهفته در وجودِ تک تک آدمیان.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.