لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23896

به پادشاه ایران (۱۲) – لوح سلطان

160

پاسخ حضرت بهاءالله به اتهام سیاسی حکومت قاجاریه به ایشان و پیروان آن حضرت در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.