لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23878

فراسوی فرهنگ رقابت (۳) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

109

– آیا فرهنگ تعریفی دارد که مورد پذیرش عموم باشد؟
– آیا فرهنگ در تضاد با سرشت انسان است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.