لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23724

تاریخ به روایت مورخ (۴۶) – ورود به عکّا و ارسال لوح سلطان ایران

114

نبیل: تا کجا گفته بودیم؟ تا آنجا که حضرت بهاءالله و اصحاب از ازمیر حرکت کردند. کشتی ایشان بعد از ازمیر به اسکندریه رفت و در آنجا کشتی را عوض کردند و به سوی حیفا به راه افتادند. در حیفا کشتی لنگر انداخت.
ماندانا : مگه قرار نبود به عکا برن؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.