لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23646

فراسوی فرهنگ رقابت (۲) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

118

– آیا رقابت در ذات انسان است؟ آیا تنها منشاء ومبدأ خلاقیت است؟
– مسأله رقابت و رابطه آن با سرشت بشر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.