لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23582

به پادشاه ایران (۱۰) – لوح سلطان

84

آیا در لوح سلطان حضرت بهاءالله پیشنهاد تاسیس حکومت دینی را به ناصرالدین شاه میدهند؟ پاسخ به این پرسش در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.