لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23512

کوچه (۱۲) – نامه

111

راوی داستان توسط یک نامه با ما هم صحبت میشود. و از دیدارهایش با ستاره برای ما می گوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.