لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23459

به پادشاه ایران (۹) – لوح سلطان

158

تعریف مبنای جدید دین در لوح سلطان در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.