لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23433

زبان قصه ها (۲۴) – گروه ۹۹ – داستان عشق

148

-پادشاهی بود که در دربارش یه آشپز همیشه خوشحال کار میکرد پادشاه از وزیر با تدبیرش راز شادی اون آشپز فقیر رو پرسید که در جوابش وزیر گروه ۹۹ رو به پادشاه معرفی کرد.
-تو یه جزیره زیبا تمامِ احساسات زندگی میکردن یه روز خبر رسید که جزیره داره به زیر آب میره….