لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23411

زبان قصه‌ها (۱۳) – خدا و ظرف شیر

138

مرد جوانی همیشه تو دلش به خودش می‌گفت مگه خدا با ما حرف هم می‌زنه؟ تا اینکه…